Algemene voorwaarden

Van: Algra Tekst & Verhaal
gevestigd en kantoorhoudende: Noorderstraat 15, 9981CL Uithuizen
KvK 27271526
hierna te noemen: opdrachtnemer.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: Algra Tekst & Verhaal;
opdrachtgever: degene die de opdracht aan opdrachtnemer verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1 Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die opdrachtnemer met een
opdrachtgever sluit. In onderling overleg kunnen de voorwaarden vooraf schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.
2 Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde voorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 3. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 4. Offerte en overeenkomst
1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2 Een opdrachtgever verklaart zich akkoord met de offerte door binnen de daarin genoemde geldigheidstermijn een ondertekend exemplaar van de prijsopgave aan opdrachtnemer retour te zenden. Dit geldt als een overeenkomst. Een e-mail voor akkoord telt als overeenkomst, wanneer de opdrachtgever een bevestiging van ontvangst door opdrachtnemer heeft ontvangen.
3 Opdrachtnemer is niet verplicht tot levering van een deel van het werk tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel in de offerte opgegeven prijs.
4 De opdracht heeft betrekking op een concepttekst en eenmaal een eenvoudige herziening daarvan na overleg met de opdrachtgever, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 5. Uitvoering van de werkzaamheden
1 Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende
professionele normen, de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.
2 Opdrachtnemer heeft het recht, indien nodig, werkzaamheden door derden te laten verrichten.
3 De opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer tijdig de voor de opdracht noodzakelijke gegevens. Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan opdrachtnemer werkzaamheden opschorten tot de opdrachtgever de voorgaande fase heeft goedgekeurd en het voor die fase overeengekomen honorarium heeft betaald.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hierover wordt een aparte afspraak over de honorering gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en werkzaamheden tegen het afgesproken uurtarief betaald moeten worden.
2 Indien de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is opdrachtnemer niet verplicht verdere diensten of teksten te leveren. Opdrachtnemer heeft wel recht op betaling voor reeds verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 7. Auteursrecht en licentie
1 Alle intellectuele eigendomsrechten van het product blijven bij opdrachtnemer berusten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2 Opdrachtnemer geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
3 Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds goedgekeurd of in gebruik zijnd product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
4 Elk niet overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. In dat geval komt opdrachtnemer een vergoeding toe van driemaal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium overeengekomen is, geldt drie maal het uurtarief maal de aan het product gewerkte uren.
5 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer
1 De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
- in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig nakomt;
- indien een door de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst gevraagde zekerheidsstelling voor de nakoming uitblijft;
- bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;
- bij liquidatie van het bedrijf.
2 In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarna de vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar is, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken, klachttermijnen
1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen zeven dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

Artikel 10. Betaling
1 Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen zeven dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium of de editie waarvoor de bijdrage bestemd is.
2 De betalingstermijn is veertien dagen na levering. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het verrichte werk. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum. Hiervoor is geen nadere ingebrekestelling nodig. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het opdrachtnemer vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.

Artikel 11. Vrijwaring
De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de opdrachtnemer.

Artikel 12. Geschillen
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van opdrachtnemer of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Laatst gewijzigd: 5 november 2020